KRYSTALINE Add 1

KRYSTALINE Add 1

Цена: 0,00лв.
Количество: Купи
Производител: KRYSTALINE
Код на продукта: 020008

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam iaculis egestas laoreet. Etiam faucibus massa sed risus lacinia in vulputate dolor imperdiet. Curabitur pharetra, purus a commodo dignissim, sapien nulla tempus nisi, et varius nulla urna at arcu.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam iaculis egestas laoreet. Etiam faucibus massa sed risus lacinia in vulputate dolor imperdiet. Curabitur pharetra, purus a commodo dignissim, sapien nulla tempus nisi, et varius nulla urna at arcuLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam iaculis egestas laoreet. Etiam faucibus massa sed risus lacinia in vulputate dolor imperdiet. Curabitur pharetra, purus a commodo dignissim, sapien nulla tempus nisi, et varius nulla urna at arcu. 

Автогенна кристалообразуваща хидроизолационна система  за бетонни смеси KRYSTALINE Add1

ВЪТРЕШНО-КРИСТАЛИЗАЦИОННА ХИДРОИЗОЛИРАЩА ДОБАВКА ЗА БЕТОНИ И РАЗТВОРИ

 

Описание

Krystaline Add1 е ново поколение кристализираща хидроизолираща добавка за бетони и разтвори, проектирана да хидроизолира и повиши дълготрайността на бетона чрез прилагане на нова вътрешно-кристализационна  технология, основана на хидрофилно развитие на допълнителни хидратационните процеси в структурата на бетона

Krystaline Add се добавя директно на бетоновия възел при производството на бетонната смес или на местостроежа в  транспортния бетоновоз. Същата предотвратява проникването на вода в сечението на втвърдилия бетон чрез иницииране на каталитична реакция в поровата и капилярна структура на бетона между добавката и минералите в състава на цимента. Протичащите допълнителни хидратационни процеси осигурява не само повишена водоплътност на бетона, но също така създават възможности и за самовъзстановяване (self healing) на микропукнатини от различен произход без допълнителна обработка.

 

Особености и ключови предимства

 Спира водни течове през бетонното сечение;

 Запечатва и хидроизолира пукнатини с ширина до 0,7 mm

 Предпазва стоманената армировка от корозия;

 Пълна перманентна хидроизолация

 Увеличаваща се във времето водоплътност на бетона

 Абсолютна устойчивост на бетона срещу агресивното действие на сулфати и хлориди с различен произход;

 Увеличаване якостта на натиск с 50%

 Не се повлиява негативно от евевтуално протичащи на повърхността износване и абразия;

 Ефективност срещу хидростатично налягане до 120 бара;

 Обемна водоплътност независимо от страната на водният напор

 Ефективно замества конвенционални външни хидроизолиращи системи мембрани, рулони, покрития и пр

 Безпроблемен контакт с питейна вода

 

Приложения

 Фундаменти;

 Зимнични стени;

 Тунели и тръбопроводи

 Асансьорни шахти

 Бетонни и ст.б. стени

 Ст.б. плочи от различен тип

 Брегови и пристанищни съоръжения

 Басейни;  Пречиствателни станции

 Канали;

 Силози и резервоари, вкл за питейни нужди;

 Специални състави за торкретиране

 Външни и вътрешни индустриални бетонни настилки

 Паркинг зони. 

 

Инструкция за работа

Бетонът е естествено порьозен конструкционен материал с наличие на микропукнатини празнини, пори и капиляри, формиращи  се в ранните срокове на свързване и втвърдяване. Преобладаващата частична взаимносвързаност между тях формира проницаемост на бетонното сечение за вода и корозионно действащи агенти от различен произход, което е предпоставка за дефектиране в периода на експлоатация. Технологията елиминира порьозността на бетонното сечение, вътрешно присъщата му нееднородност и наличие на микродефекти, което увеличава неговата дълготрайност.

Krystaline Add1 действа чрез хидрофилна кристализация, като, в присъствие на вода, реагира с активните продукти на хидратация на цимента, в резултат на което се формират нови калциево-силикатни хидратни образувания, които запълват порите и капилярите в сечението. Те се превръщат в интегрална част от циментовата паста в структурата на бетона, в резултат на което бетонът придобива способност да възпрепятства проникването на вода под налягане.

Krystaline Add1 е сив прах, който се добавя директно в бетонната смес по време на хомогенизирането й. Дозировката е 1 kg/m3 бетон. В повечето случаи, при обичаен състав на бетона, е необходимо е намаляването на направната вода с 2-5% за получаване на еднаква обработваемост на бетонната смес (консистенция, мерена чрез мярката за слягане). Независимо от това, че бетонната смес с добавката изглежда по-гъста, при нея е осигурена по-добра обработваемост, което улеснява полагането и уплътняването й. 

Начини на смесване

 Елиминиране на присъствието на рециклирана вода и добавъчни материали в състава на бетона;

 При влагане на различни химични добавки, Krystaline Add1 се добавя преди всички останали, като след това се осигури необходимото време за хомогенизация.

Сухо влагане на бетоновия възел

Krystaline Add1 може да бъде доставена и съхранена в отделен силоз, откъдето чрез специално дозиращо устройство може да бъде вложена директно в бетоновоза, след което е необходимо да се осигури време за хомогенизация от 10 минути.

Централизирано влагане на бетоновия възел

От отделен силоз и дозиращо устройство, или по ръчен способ, Krystaline Add1 се добавя в централизираното смесителното устройство след влагането на циментовото съдържание, след което се извършва стандартно хомогенизиране. Ако консистенцията е по-ниска от проектната, възможно е увеличаване дозировката на използваната водоредуциращата добавка.

Влагане на местостроежа

Възможно е влагането на Krystaline Add1 директно на местроторежа в бурето на бетоновоза. В този случай е необходимо допълнително хомогенизиране на сместа чрез въртене на бързи обороти в продължение на 10 минути. Ако консистенцията е по-ниска от проектната, възможно е увеличаване дозировката на използваната водоредуциращата добавка. 

Дозировка

Krystaline Add1 се дозира 1 kg/m3 бетон. Добавката не е проектирана за влагане в бетони, чието циментово съдържание е под 300 kg/m3 .

Съхранение

Krystaline Add1 следва да се съхранява на закрито при стайна температура 5-350С, предпазена от директна слънчева светлина. В тези условия и при затворени опаковки срокът на годност е 2 години.

Пакетиране

Krystaline Add1 се доставя в пластмасови кофи от по 20 kg. 

 

Предимства

 намалява формирането на съсъхвателни пукнатини до 60%;

 водоредуцираща способност до 5%;

 елиминиране на допълнителни хидроизолационни мероприятия;

 перманетна и повишаваща се във времето водонепроускливост;

 защита срещу проникване на вода през микропукнатините чрез автогенното им самовъзстановяване;

 активна хидроизолираща способност при поява на вода в бъдеща експлоатация;

 повишена дълготрайност на бетона;  защита срещу пукнатинообразуване и локални поражения;

 стопира проникването на вода през бетона;

 елиминира необходимостта от допълнителна хидроизолационна защита.

 

Технически характеристики

Цвят бял

Външен вид гранулиран прах

Плътност в насипно състояние 1,4 g/cm3

Рн-фактор (воден разтвор) 13

Устойчивост на хидростатично налягане 120 бара

Дозировка 1 kg/m3

Самовъзстановяване на пукнатини (self-healing) с ширина до 0,7 mm 

Безопасност и здраве

Овлажнен или смесен с вода, продуктът е разяждащ. Krystaline Add1 следва да се използва директно по предназначение. Препоръчваме внимателно запознаване с техническия му лист за безопасност и здраве преди използване. Включените в документа препоръки за използване на защитни средства при работа да се спазват стриктно.