KRYSTALINE ADD1 HD

KRYSTALINE ADD1 HD

Цена: 0,00лв.
Количество: Купи
Производител: KRYSTALINE
Код на продукта: 020004

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam iaculis egestas laoreet. Etiam faucibus massa sed risus lacinia in vulputate dolor imperdiet. Curabitur pharetra, purus a commodo dignissim, sapien nulla tempus nisi, et varius nulla urna at arcu.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam iaculis egestas laoreet. Etiam faucibus massa sed risus lacinia in vulputate dolor imperdiet. Curabitur pharetra, purus a commodo dignissim, sapien nulla tempus nisi, et varius nulla urna at arcuLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam iaculis egestas laoreet. Etiam faucibus massa sed risus lacinia in vulputate dolor imperdiet. Curabitur pharetra, purus a commodo dignissim, sapien nulla tempus nisi, et varius nulla urna at arcu. 

ВЪТРЕШНО-КРИСТАЛИЗАЦИОННА ХИДРОИЗОЛИРАЩА ДОБАВКА ЗА БЕТОНИ И РАЗТВОРИ KRYSTALINE HD

Автогенна кристалообразуваща хидроизолационна система за  бетонни смеси произведенис добавен суперпластификатор на основа полокарбонат

 

Описание

Krystaline Add1 HD е ново поколение  кристализираща хидроизолираща добавка за бетони и разтвори, проектирана да хидроизолира и повиши дълготрайността на бетона чрез прилагане на нова вътрешно-кристализационна технология, основана на хидрофилно развитие на допълнителни хидратационните процеси състава на бетона. 

Krystaline Add1 HD се добавя директно на бетоновия възел при производството на бетонната смес или на местостроежа в транспортния бетоновоз. Същата предотвратява проникването на вода в сечението на втвърдилия бетон чрез иницииране на каталитична реакция в поровата и капилярна структура на бетона между добавката и минералите в състава на цимента. Протичащите допълнителни хидратационни процеси осигуряват не само повишена водоплътност на бетона, но също така създават възможности и за самозапълване /самовъзстановяване  (self-healing) на микропукнатини от различен произход без допълнителна обработка

Особености и ключови предимства

 Съвместимост със силно водоредуциращи химични добавки в бетона (лигносулфонати, поликарбоксилати)

 Спира водни течове през бетонното сечение;

 Запечатва и хидроизолира пукнатини с ширина до 0,5 мм

 Предпазва стоманената армировка от корозия;

 Пълна перманентна хидроизолация

 Увеличаваща се във времето водоплътност на бетона

 Абсолютна устойчивост на бетона срещу агресивното действие на сулфати и хлориди с различен произход

 Не се повлиява негативно от евевтуално протичащи на повърхността износване и абразия

 Ефективност срещу хидростатично налягане до 120 бара

 Обемна водоплътност независимо от страната на водния напор

 Паропроницаемост

 Безпроблемен контакт с питейна вода

 Ефективно замества конвенционални външни хидроизолиращи системи мембрани, рулони, покрития и пр.

 Намалява формирането на съсъхвателни пукнатини до 60%;

 Водоредуцираща способност до 10%

 Елиминиране необходимостта от допълнителни хидроизолационни мероприятия;

 Перманентна и повишена във времето водонепроускливост;

 Активна хидроизолираща способност при поява на вода в бъдеща експлоатация;

 Повишена дълготрайност на бетона.

 

Приложения

 Фундаменти;

 Зимнични стени;

 Тунели и тръбопроводи

 Морски, брегови и пристанищни съоръжения;

 Асансьорни шахти

 Бетонни и ст.б. стени

 Ст.б. плочи от различен тип

 Басейни;

 Пречиствателни станции

 Канали;

 Силози и резервоари, вкл за питейни нужди;

 Специални състави за торкретиране

 Външни и вътрешни бетонни настилки

 Паркинг зони. 

 

Инструкция за работа

Бетонът е естествено порьозен конструкционен материал с наличие на микропукнатини, празнини, пори и капиляри, формиращи се в ранните срокове на свързване и втвърдяване. Krystaline Add1 HD действа чрез хидрофилна кристализация, като, в присъствие на вода, реагира с активните продукти на хидратация на цимента, в резултат на което се формират нови калциево-силикатни хидратни образувания, които запълват порите и капилярите в сечението. Те се превръщат в интегрална част от циментовата паста в структурата на бетона, в резултат на което бетонът придобива способност да възпрепятства проникването на вода под налягане Преобладаващата частична взаимносвързаност между тях формира проницаемост на бетонното сечение за вода и корозионно действащи агенти от различен произход, което е предпоставка за дефектиране в периода на експлоатация. Технологията Krystaline Add1 HD елиминира порьозността на бетонното сечение, вътрешно присъщата му нееднородност и наличие на микродефекти, което увеличава неговата дълготрайност. Krystaline Add1 HD е сух прах, който се добавя директно в бетонната смес по време на хомогенизирането й. Дозировката е 1 kg/m3 бетон. В повечето случаи, при обичаен състав на бетона, е необходимо е намаляването на направната вода с 10% за получаване на еднаква обработваемост на бетонната смес (консистенция мерена чрез мярката за слягане) Независимо от това, че бетонната смес с добавката изглежда по по--гъста, при нея е осигурена добра обработваемост, което улеснява полагането и уплътняването й.

 

Начини на смесване

 Елиминиране на присъствието на  рециклирана вода и добавъчни материали в състава на бетона

 При влагане на различни химични добавки, Krystaline Add1  HD се добавя преди всички останали, като след това се осигури необходимото време за хомогенизация

Сухо влагане на бетоновия възел

 

Krystaline Add1 HD може да бъде доставена и съхранена в отделен силоз, откъдето чрез специално дозиращо устройство може да бъде вложена директно в бетоновоза, след което е необходима хомогенизация от 10 минути

 

Централизирано влагане на бетоновия възел От отделен силоз и дозиращо устройство, или по ръчен способ, Krystaline Add1 HD се добавя в централизираното смесителното устройство след влагането на циментовото съдържание, след което се извършва стандартно хомогенизиране. Ако консистенцията е по-ниска от проектната  възможно е увеличаване дозировката на използваната водоредуциращата добавка. 

 

Влагане на местостроежа

Възможно е влагането на Krystaline Add1 HD директно на местроторежа в бурето на бетоновоза. В този случай е необходимо допълнително хомогенизиране на сместа чрез въртене на бързи обороти в продължение на 10 минути. Ако консистенцията е по-ниска от  проектната, възможно е увеличаване дозировката на използваната водоредуциращата добавка

Дозировка

Krystaline Add1 HD се препоръчва за използване в бетони с минимално циментово съдържание 300 kg/m3  и/или с общо по-високо съдържание на цимент плюс активни минерални добавки.  В случаи на неизпълнение на това изискване следва да се обърнете към представителите на продукта. Дозира се в количество  1kg/m3 бетон

Съхранение

Krystaline Add1 HD следва да се съхранява на закрито при стайна температура 5-35 градуса,  предпазена от директна слънчева светлина. В тези условия и при затворени опаковки срокът на  годност е 2 години. 

Пакетиране

Krystaline Add1 HD се доставя в пластмасови кофи от по 20 kg.

 

Безопастност и здраве

Н315 за контакт с кожата.

Н318 за контакт с очите.

Н335 може дапредизвиква респираторни увреждания

 

Предпазни средства

Р280 Защитни ръкавици, очила и облекло, защита на лицето

Р302 + P352 при контакт с кожата: Обилно измиване с вода и сапун

Р305 + P351 + P 338 при контакт с очите: Няколко минутно обилно измиване с чиста вода.

Необходимо е предварително сваляне на контактни лещи, след това измиването продължава.

Препоръчваме внимателно запознаване с техническия лист за безопасност и здраве преди използване на продукта. 

 

Технически характеристики

Цвят бял

Външен вид - прах

Плътност в насипно състояние 1,4 g/cm3 

Рн-фактор (воден разтвор)  - 13

Сухо вещество  100%

Начало на свързване при 25 градуса - 60мин

Устойчивост на хидростатично налягане 120 бара

Дозировка 1 kg/m3

Самовъзстановяване на пукнатини (selfhealing) с ширина до 0,5 mm

Размер на частиците 40-150 микрона