Penetron Admix

Penetron Admix

Цена: 0,00лв.
Количество: Купи
Производител: PENETRON
Код на продукта: 040103

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam iaculis egestas laoreet. Etiam faucibus massa sed risus lacinia in vulputate dolor imperdiet. Curabitur pharetra, purus a commodo dignissim, sapien nulla tempus nisi, et varius nulla urna at arcu.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam iaculis egestas laoreet. Etiam faucibus massa sed risus lacinia in vulputate dolor imperdiet. Curabitur pharetra, purus a commodo dignissim, sapien nulla tempus nisi, et varius nulla urna at arcuLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam iaculis egestas laoreet. Etiam faucibus massa sed risus lacinia in vulputate dolor imperdiet. Curabitur pharetra, purus a commodo dignissim, sapien nulla tempus nisi, et varius nulla urna at arcu. 

PENETRON ADMIX® (вътрешно-кристализираща добавка за водоплътност на бетона) се добавя към състава на бетонната смес по време на производството й. PENETRON ADMIX® съдържа портланд цимент, ситно-фракциониран обработен кварцов пясък и серия различни активни химически вещества. Тези активни химически продукти реагират каталитично с водата на бетонната смес и със съпътстващите хидратацията на цимента продукти, което генерира нови неразтворими кристални образувания, отложени в свързаната капилярна порьозност на бетона. По такъв начин бетонът формира непроницаема за водата и други агресивни агенти вътрешна структура, която го защитава допълнително и от проникването на агресивни агенти от експлоатационната и околна среда. След декофриране стабилизиращите елементи и конструкция не се нуждаят от допълнителна водоплътна защита, освен от ремонт на евентуално разслоените участъци в сечението, отворите от кофражните шпилки, които се обработват с PENECRETE MORTAR™. PENETRON ADMIX® е създаден по специфичен начин за приложение в различни производствени и температурни условия (виж. Време на втвърдяване и набиране на якост). Посъветвайте се с PENETRON HELLAS за повече информация относно обекта ви.

ПРИЛОЖЕНИЕ Резервоари Пречиствателни станции за чисти и отпадни води Второстепенни предпазни конструкции Тунели и метро-системи Подземни сейфове Фундаменти Паркинги Басейни Сглобяеми елементи и торкрет бетон 

ПРЕИМУЩЕСТВА Осигурява висока устойчивост на хидростатично налягане от двете страни на повърхността на бетонното сечение Превръща се във вътрешно-неделима част от бетона Има висока химическа устойчивост на агресивни агенти Затваря и запечатва статични капилярни пукнатини до 0,4 мм. Позволява на бетона да „диша“, т.е. осигурява повърхностна капилярна проницаемост Не е токсичен [Одобрен за ползване при питейна вода (NSF 61)] По-евтин за приложение от други методи Осигурява постоянна непроницаемост и водоплътност на сечението Добавя се в бетоновата смес по време на производството й, като прилагането й е независимо от климатичните условия на обекта Скъсява сроковете за изпълнение Подобрява дълготрайността на бетона Добавка за намаляване на проницаемостта при хидростатично налягане (PRAH) Отсъствие на летливи органични съединения – Прахообразните продукти PENETRON не съдържат летливи органични съединения и са безопасни за ползване както на открито, така и в затворени вътрешни помещения

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ

Смесване: PENETRON ADMIX® трябва да се добави в състава на бетонната смес по време на производството й. Последователността на процедурите за добавяне на PENETRON ADMIX® варира съобразно начина на работа и оборудването на бетоновия възел. По-долу са дадени някои от основните инструкции за смесване. За по-подробна информация относно дозировката и процедурата на смесване се свържете с PENETRON HELLAS.

Съотношение на смесване: 1% от масата на цимента (0,8%, минимум). Консултирайте се с PENETRON HELLAS що се отнася до правилната дозировка, както и за повече информация относно повишаването на химическата устойчивост и подобряването на качеството на бетона за вашия обект.

Приложение:

Бетонов възел – сухо смесване: Добавете прахообразния PENETRON ADMIX® в бурето на бетоновоза. Закарайте камиона под смесителната инсталацията на бетоновия възел и добавете 60-70% от необходимата вода заедно с 150-220 кг добавъчни материали. Хомогенизирайте чрез въртене на бурето на бетоновоза в продължение на 2-3 минути, така че да се уверите, че PENETRON ADMIX® е разпределен в цялата първоначална бетонна смес. Добавете останалите материали в бетоновоза и продължете смесването по обичайната процедура за производство на съответния клас бетон.

Бетоновъзел – централизирано смесване:

Добавяне към инертни материали: Смесете необходимото количество прахообразен PENETRON ADMIX® в един от силозите за инертни материали. Инертните материали чрез транспортна лента се отвеждат в централния смесител, където се добавят водата и цимента (като се има предвид и допълнително количество вода, което ще е необходимо при добавянето на PENETRON ADMIX®). Изсипете бетоновата смес в бурето на бетоновоза и го транспортирайте до обекта при постоянно въртене на смесителното устройство.

Добавяне в миксера на бетоновоза: Хомогенизирайте PENETRON ADMIX® с вода, така че да се образува много рядка смес (напр. 18 кг прахообразен материал се разбърква с 23 л вода), която се изсипва в смесителя на бетоновоза. Добавъчните материали, цимента и водата в състава на бетонната смес се хомогенизират по обичайната процедура, като следва да се отчете допълнителното количество вода, използвано за предварителното хомогенизиране на добавката. Така приготвената в смесителното устройство на бетоновия възел бетонна смес се изсипва в смесителя на бетоновоза и се хомогенизира допълнително при висока скорост на въртене в продължение на 5 минути. Приготвената бетонна смес се транспортира до строежа при постоянно въртете на смесителя на бетоновоза.

Бетонов възел при производство на сглобяем стоманобетон: Добавете PENETRON ADMIX® към добавъчните материали и хомогенизирайте в продължение на 2-3 минути преди да добавите цимента и водата. След това хомогенизирането продължава по стандартната процедура.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Важно е да се получи хомогенна смес от PENETRON ADMIX® в състава на бетонната смес. Следователно, не добавяйте сух прахообразен PENETRON ADMIX® направо в бетонната смес, защото това може да доведе до разслояване и лоша хомогенизация. За повече информация относно правилната употреба на PENETRON ADMIX® и конкретното му приложение се консултирайте с PENETRON Hellas.

Времсвързване, втвърдяване и набиране на якост:

Време то за свързването и втвърдяването на бетона се влияе от химичния и физически състав на компонентите му, температурата на бетоновата смес и климатичните условия. Когато използвате PENETRON ADMIX® може да се отчете забавено времесвързване и втвърдяване. Това забавяне зависи от състава на бетона и дозировката на PENETRON ADMIX®. При нормални условия PENETRON ADMIX® осигурява едно нормално времесвързване и втвърдяване на бетона. Бетонът с PENETRON ADMIX® може да демонстрира по-висока якост от еквивалентен такъв без добавка. Предварително е необходимо организиране на пробни замеси, съобразени с конкретните производствени условия на обекта. Бетонът с добавка PENETRON ADMIX® трябва да се полага, обработва и финишира съгласно изискванията на добрата производствена практика. Трябва да се спаз- ват указанията и препоръките на националните стандарти и тези на AMERICAN CONCRETE INSITUTE ( ACI).

СПЕЦИАЛНИ БЕЛЕЖКИ Когато се добавя PENETRON ADMIX®, температурата на бетонната смес следва да е над 4 °C.

ОПАКОВКА PENETRON ADMIX® се предлага в торби от 18 кг, бидони от 3,75 кг и водоразтворими торби от 3 кг. За големи обекти се предоставят големи опаковки по специална поръчка.

СЪХРАНЕНИЕ – СРОК НА ГОДНОСТ Когато се съхранява на сухо, затворено и оградено мяс- то при минимална температура от 7 °С в запечатана ори- гинална опаковка, срокът на годност е 12 месеца.

БЕЗОПАСНОСТ PENETRON ADMIX® е алкалосъдържащ продукт. Както и прахообразния цимент и смесите му, продуктът може да предизвика сериозно дразнене на кожата и очите. По тази причина избягвайте контакт с кожата и очите. Ако попадне в очите, веднага изплакнете обилно с вода и потърсете вашия лекар. Препоръчва се по време на работа използването на защитни ръкавици и очила. Дръжте далече от деца. Упътване за справяне с по- добни проблеми е отпечатано върху опаковката на ма- териала. PΕΝΕΤRON HELLAS разполага с достъпна и наскоро актуализирана брошура за безопасно използ- ване на продуктите Penetron. Всяка техническа брошу- ра съдържа информация за здравето, безопасността и защитата на вашите служители и клиенти.